SIMV

Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation